Kubudo

Bo 

 1. Fudo Shin
 2. Bo Ido
 3. Kihon Bo
 4. Nahanchin
 5. Takiyaku
 6. Gekkesai
 7. Shushi No Kun
 8. Ten Ryu No Kun
 9. Sagagawa No Kun
 10. Kusunku Sho No Bo
 11. Chinto No Bo
 12. Simabuku No Bo

 Oar

 1. Iku Bo

 Tonfa

 1. Tonfa Di Ichi

 

Sai

 1. Sai Ido
 2. Taikyoku
 3. Nahanchin
 4. Ni Cho No Sai
 5. Chinto
 6. Kusunku Sho

Nunchucka

 1. Ido
 2. Kihon
 3. Taikyoku
 4. Nunchucka Di Ichi

Komma

 1. Fudo Shin
 2. Gekkesai
 3. Komma Di Ichi

Iado/Drawing of the Sword

Bokken

 1. Ippon
 2. Nihon
 3. Sondon
 4. Yondon
 5. Zatoichi

 

 

Home ] About Seido Ryu Karate ] Student Handbook ] Class Locations and Schedule ] Event Calendar ] Photo Gallery ] Words of Wisdom ] Lessons in Zen ]