Dachi - Stance

 

Hanmi - Half Front Facing Position Neko Ashi Dachi - Cat
Heiko Dachi - Parallel Attention Ryuu Dachi - Dragon Fighting
Kiba Dachi - Horse Sagi Ashi Dachi - Crane
Kokutsu Dachi - Back Sanchin Dachi - Three Point Battle
Kosa Dachi - "X" Shiko Dachi - Sumo
Musubi Dachi - "V" Shizentai Dachi - Natural
Nahanchin Dachi - Iron Horse Zenkutsu Dachi - Front

 

Home ] About Seido Ryu Karate ] Student Handbook ] Class Locations and Schedule ] Event Calendar ] Photo Gallery ] Words of Wisdom ] Lessons in Zen ]